Uncategorized

Truy cập MongoDB

Truy cập MongoDB

| |

Chúng ta có thể truy cập MongoDB thông qua MongoDB shell, hoặc bên trong môi trường programming bằng trình điều khiển MongoDB.

MongoDB Shell (mongo)

Trong suốt series hướng dẫn này chúng ta sẽ sử dụng MongoDB Shell để kết nối và chạy MongoDB. Mongo shell là một giao diện JavaScript tương tác được với Mongo và bao gồm các package của MongoDB. Có thể sử dụng Mongo Shell để truy vấn và cập nhật dữ liệu cũng như thực hiện các chức năng quản trị.

Để chạy MongoDB, mở terminal/command và chạy mongo (Mac/Linux) hay mongo.exe (Window).

Kết nối từ Programming Environment

Chúng ta cũng có thể kết nối tớ MongoDB bên trong môi trường lập trình.

Website của MongoDB hiển thị một danh sách MongoDB drivers được sử dụng để kết nối tới MongoDB. Bao gồm các ngôn ngữ sau:

 • C
 • C++ (legacy)
 • C++11
 • C#
 • Java
 • Node.js
 • Perl
 • PHP
 • Python
 • Motor
 • Ruby
 • Scala

Sau khi hoàn tất chạy mongo, chúng ta có thể tạo một database mới để bắt đầu làm việc.

Ngoài ra chúng ta còn có thể truy cập Mongodb thông qua Mongo Atlas.

  Previous

  Cài đặt MongDB

  MongoDB – Tạo một database mới

  Next

  Leave a Comment

  Subscribe

  A lead capture sample form