Uncategorized

MongoDB: Tạo mới Document

MongoDB: Tạo mới Document

| |

MongoDB cung cấp phương thức insert() (và 2 cách nữa) cho việc thêm documents vào database.

MongoDB cung cấp ba phương thức sau để thêm dữ liệu vào db:

 • insert()
 • insertOne()
 • insertMany()

Phương thức insert()

insert() method thêm một hay nhiều document vào collection. Mỗi document là một tham số, giống như chúng ta đã làm ở bài trước:

db.collectionName.insert({name: "value"})

Ở ví dụ trên, document là {name: “value”}. Đây là môt định dạng JSON. Bao gồm một cặp key/value, và được đóng mở bằng dấu {}.

MongoDB sử dụng kiểu JSON để lưu trữ dữ liệu, cho nên insert documents sẽ ở dạng này:

db.cast.insert({name: "Chris Evans"})

Bây giờ, nếu chúng ta show collection cast, hai document sau sẽ xuất hiện:

> db.cast.find()
{ "_id" : ObjectId("5780fbf948ef8c6b3ffb0149"), "name" : "Brad Pitt" }
{ "_id" : ObjectId("5781c9ac48ef8c6b3ffb014a"), "name" : "Chris Evans" }

Trường _id mà MongoDB cung cấp có giá trị là  12 byte ObjectId. Được tạo nên theo cấu trúc sau:

 • 4 byte giá trị biểu thị số giây theo Unix epoch
 • 3 byte định danh máy
 • 2 byte process id
 • 3 byte bộ đếm,  được bắt đầu bằng một giá trị ngẫu nhiên

(Tham khảo https://mongodb.github.io/node-mongodb-native/2.0/tutorials/objectid/ để hiểu rõ hơn về ObjectId)

Tạo mutiple Documents

Chúng ta có thể insert nhiều documents với chỉ một phương thức insert().

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thêm 3 documents:

db.cast.insert([
 {name: "Margot Robbie"},
 {name: "Leonardo DiCaprio"},
 {name: "Jack Black"},
])

Lưu ý rằng documents được thêm bằng một mảng. Đóng mở ngoặc [], và được phân cách bằng dấu phẩy

Chạy đoạn code trên sẽ cho ra kết quả:

BulkWriteResult({
 "writeErrors" : [ ],
 "writeConcernErrors" : [ ],
 "nInserted" : 3,
 "nUpserted" : 0,
 "nMatched" : 0,
 "nModified" : 0,
 "nRemoved" : 0,
 "upserted" : [ ]
})

Embedded Documents

Documents có thể chứa các document khác, mảng hay là mảng các documents

db.cast.insert({
 name: "Matt Damon",
 age: 48,
 movies: [
  {
   movie: "The Martian",
   year: 2015,
   genre: "Drama"
  }
  {
   movie: "Good Will Hunting",
   year: 1997,
   genre: "Drama"
  }
 ]
})

Kết quả:

WriteResult({ "nInserted" : 1 })

Phương thức InsertOne()

Chúng ta có thể sử dụng insertOne() để thêm một document vào collection:

db.director.insertOne({_id: 1, name: "Steven Spielberg", age:  72, children: 6})

Embedded Documents

Cũng giống như insert(), chúng ta có thể lồng document:

db.cast.insert({
 name: "Matt Damon",
 age: 48,
 movies: [
  {
   movie: "The Martian",
   year: 2015,
   genre: "Drama"
  }{
   movie: "Good Will Hunting",
   year: 1997,
   genre: "Drama"
  }
 ]
})

Phương thức insertMany()

Giống như tên gọi của nó, chúng ta có thể sử dụng insertMany() để insert multiple documents:

db.director.insertMany([
 {
  _id: 2,
  name: "Christopher Nolan",
  age: 49,
  children: 4
 },
 {
  _id: 3,
  name: "Quentin Tarantino",
  age: 56,
  children: 0
 },
 {
  _id: 4,
  name: "Jane Campion",
  age: 65,
  children: 2
 }.
])

Kết quả đầu ra sẽ khác so với khi sử dụng insert():

{
 "acknowledged" : true,
 "insertedIds" : [
  2,
  3,
  4,
 ]
}

Embedded Documents

db.cast.insert({
 [
  {
   name: "Vanessa Kirby",
   age: 31,
   movies: [
    {
     movie: "Hobbs And Shaw",
     year: 2019,
     genre: "Action"
    }{
     movie: "Mission: Impossible – Fallout",
     year: 2018,
     genre: "Action"
    }
   ]
  },
  {
   name: "Keanu Reeves",
   age: 54,
   movies: [
    {
     movie: "John Wick: Chapter 3 – Parabellum",
     year: 2019,
     genre: "Action"
    }{
     movie: "Toy Story 4",
     year: 2019,
     genre: "Animation"
    }
   ]
  },
  {
   name: "Adam Sandler",
   age: 52,
   movies: [
    {
     movie: "50 First Dates",
     year: 2004,
     genre: "Romance"
    }{
     movie: "Murder Mystery",
     year: 2019,
     genre: "Mystery/Crime"
    }
   ]
  },
 ]
})

kết quả:

{
 "acknowledged": true,
 "insertedIds": [
  ObjectId("578217c248ef8c6b3ffb015a"),
  ObjectId("578217c248ef8c6b3ffb015b"),
  ObjectId("578217c248ef8c6b3ffb015c"),
 ]
}

 

  Previous

  MongoDB – tạo mới Collection

  MongoDB: Truy vấn trong Collection

  Next

  Leave a Comment

  Subscribe

  A lead capture sample form