Uncategorized

MongoDB – Tạo một database mới

MongoDB – Tạo một database mới

| |

Trong Mongo không có câu lệnh CREATE DATABASE giống như trong SQL. Thay vào đó, Database được tạo mới bằng cách đổi sang sử dụng một DB (Database)  chưa tồn tại và insert dữ liệu vào DB đó.

Để chuyển đổi giữa các DB bằng câu lệnh use. Nếu như DB đó chưa tồn tại, MongoDB sẽ tự động tạo mới:

use movies

sẽ được kết quả là:

switched to db movies

Tuy nhiên, Databases chưa thật sự được tạo nếu chúng ta không insert dữ liệu vào:

db.cast.insert({name: "Brad Pitt"})

Câu lệnh trên sẽ tạo ra một collection mới và insert dữ liệu vào đó.

Kết quả là:

WriteResult({"nInserted": 1})

Để list ra tất cả Database, chạy:

show databases

Output là:

local 0.000GB
admin 0.000GB
movies 0.000GB

3 Database được hiển thị, trong đó có movies mà chúng ta mới tạo ở trên

Chúng ta cũng có thể chạy lệnh sau để xem tất cả dữ liệu có trong DB:

db.cast.find()

Sẽ cho kết quả:

{ "_id" : ObjectId("5780fbf948ef8c6b3ffb0149"), "name" : "Brad Pitt" }

Như bạn có thể thấy, cặp giá trị name/value đã được lưu trong DB, MongoDB cũng sẽ tự động thêm trường _id cho chúng ta.

 

 

  Previous

  Truy cập MongoDB

  MongoDB – tạo mới Collection

  Next

  Leave a Comment

  Subscribe

  A lead capture sample form