Uncategorized

MongoDB – tạo mới Collection

MongoDB – tạo mới Collection

| |

Chúng ta có thể tạo một collection bằng cách sử dụng method createCollection() hoặc chỉ đơn giản là insert document.

Collections giống như một containers dùng để chứa các documents có mối liên hệ. Ví dụ, có thể tồn tại các collection như users, food, post, music,…

Khi tạo ra database, chúng ta đã tạo một collection là cast . Collection này được dùng để lưu documents của các diễn viên. Ví dụ như tên diễn viên, tuổi, giới tính, quốc tịch,…

Hai cách để tạo mới Collection

dưới đây là 2 cách chúng ta có thể sử dụng đẻ tạo mới collection:

 • Tạo collection ngầm định sử dụng insert() method
 • Tạo collection tường minh sử dụng createCollection() method.

Tạo Collection ngầm định

Khi sử dụng insert() method, phải nêu rõ collection nào sẽ được insert dữ liệu vào. Trong trường hợp collection chưa tồn tại, nó sẽ được tạo mới.

Đây cũng là phương thức chúng ta đã được sử dụng ở bài trước để tạo ra cast collection:

db.cast.insert({name: "Brad Pitt"})

Trong trường hợp này, cast collection chưa tồn tại trước đó cho nên nó sẽ tự động được tạo mới.

Tạo Collection tường minh

Chúng ta cũng có thể tạo mới collections sử dụng createCollection() method. Phương thức này cho phép chúng ta tạo ra một collection rỗng mà chưa cần insert bất kì dữ liệu nào ngay lập tức:

db.createCollection("director")

Sử dụng Options

Ngoài ra, createCollection cũng có thêm các tùy chọn bằng cú pháp db.createCollection(name, options)

ví dụ:

db.createCollection("house", {capped: true, szie: 500000, max: 5400})

Tham khảo Docs MongoDB để tìm hiểu thêm các trường mà options cung cấp.

 

  Previous

  MongoDB – Tạo một database mới

  MongoDB: Tạo mới Document

  Next

  Leave a Comment

  Subscribe

  A lead capture sample form