A GeneratePress Site

Built to inspire your own creativity.


A Category

MongoDB

MongoDB: Cập nhật Document

Sử dụng phương thức update() hoặc save() dùng để cập nhật documents trong MongoDB Phương thức update() sẽ cập nhật giá trị cho một hay nhiều document đã tồn tại. Phương thức save() sẽ thay thế một document bằng một document mới được truyền vào thông qua tham số Tuy nhiên, update() cũng có thể…

MongoDB

MongoDB: Tạo mối quan hệ

Để tạo mối quan hệ (relationship) trong MongoDB, có thể nhúng (embed) hoặc tham chiếu (reference) đến Document khác. MongoDB có cách hoạt động khác với cơ sở dữ liệu quan hệ, kể cả về mặt quan hệ giữa các phần tử (Relationships). Cụ thể, để tạo relationship, chúng ta sẽ sử dụng 2 phương…


More Articles

Subscribe

A lead capture sample form